Z radością informujemy, że od 2016r. została otwarta w Polsce

AKADEMIA PSYCHOMOTORYKI I MOTOPEDAGOGIKI

(filia w Polsce Akademii Psychomotoryki i Motopedagogiki dr Andrzeja Majewskiego)

Akademia Psychomotoryki i Motopedagogiki filia w Polsce

Misja

Misją naszej Akademii jest rozbudzenie zainteresowania pedagogiczno-terapeutycznymi formami pracy z drugim człowiekiem poprzez ruch, w celu poprawienia Percepcji, Kompetencji JA, Kompetencji rzeczowej, Kompetencji społeczno-socjalnej oraz Kompetencji działania.

Psychomotoryka Empowermentu® wspiera ciało i dojrzewanie psychiczno-emocjonalne, pobudza w ten sposób dynamikę życia i komunikowanie się. Tą drogą pomaga klientowi
w sprostaniu szybko rosnącym oczekiwaniom przedszkola, szkoły oraz społeczeństwa.

Nasza oferta w sposób profesjonalny poszerza kompetencje zawodowe uczestników naszych kursów oraz zapewnia wszechstronny rozwój osobisty psychologów, pedagogów, nauczycieli, fizjoterapeutów, terapeutów zajęciowych.

Uczestnicy naszych szkoleń mają szansę doskonalić już posiadane umiejętności oraz nauczać się nowych metod pracy z klientem potrzebującym wsparcia w procesie rozwoju psychiczno-emocjonalnego oraz motorycznego.

Wartości

Wartościami cechującymi naszą ofertę szkoleniową są:

 • ETYKA - odpowiedzialność, zaangażowanie, kongruencja, autentyczność, prawdziwość, transparencja i przejrzystość postępowania.
 • PROFSJONALIZM - doskonale przygotowana kadra prowadzących oraz najwyższe standardy pracy.
 • INNOWACYJNOŚĆ - zajęcia prowadzone są z pasją, przy pomocy niekonwencjonalnych narzędzi dla jeszcze efektywniejszego procesu edukacyjnego.
 • PARTNERSTWO - szacunek oraz zaufanie w stosunku do uczestników szkoleń i współpracowników oraz zorientowanie na ich potrzeby.

Teorie odniesienia

W naszej koncepcji Psychomotoryki Empowermentu, opieramy się na podejściu Empowerment, konstruktywizmie, koncepcji autopoezy, teorii systemowej, salutogenezie, podmiotowym podejściu Zimmer koncentrującym się na dziecku, pedagogice holistycznej, teorii osobowości skoncentrowanej na kliencie według Carla Rogersa, Teorii przywiązania oraz Transgresyjnej koncepcji człowieka według Józefa Kozieleckiego.

Koncepcja Metody

Psychomotoryka Empowermentu® jest metodą Integratywnego Pedagogiczno-Teraputycznego Wspieranie Rozwoju, w której profesjonalizm i postawa pedagoga lub terapeuty odgrywa elementarną rolę.
Psychomotoryka Empowermentu opiera się zasadniczo na dwóch filarach: prewencji i terapii, jest metodą zorientowaną na ruch, która poprzez różnorodne możliwości działania i rozwiązywania problemów w specjalnie zaaranżowanym scenariuszu psychomotorycznym wywiera pozytywny wpływ na całościowy rozwój klienta/dziecka bez względu na jego stopień rozwoju, sprawności oraz sprawczości. Psychomotoryka Empowermentu zajmuje się ścisłą zależnością pomiędzy percepcją, ruchem, przeżywaniem, nauką i działaniem. Metody którymi się posługuje pomagają wykształcić umiejętności formułowania własnych wyobrażeń i życzeń, podejmowania decyzji, poszerzają kompetencje Własne i autonomię, podnoszą stopień samostanowienia ułatwiając realizację samego siebie, otwierając możliwość bycia ekspertem we własnej sprawie. A wszystko po to aby klient mógł brać aktywny udział w życiu społecznym wykorzystując optymalnie swoje zdolności i umiejętności w kontekście, który jest moralnie i społecznie akceptowany.

Takie podejście do klienta implikuje odkrywanie potencjałów i zdolności człowieka, aktywowanie ich i wykorzystanie w procesie pedagogiczno-terapeutycznego wspomagania rozwoju. Używając określenia naszej koncepcji Psychomotoryka Empowarmentu, podkreślamy autonomiczny wizerunek człowieka. W konsekwencji celem naszego pedagogiczno-terapeutycznego postępowania jest zwiększenie autonomii, samodzielności i samostanowienia klienta.

W naszym podejściu wychodzimy z założenia, że w procesie tworzenia koncepcji samego siebie nacisk powinien być położony na mocne strony i zainteresowania klienta.
Za najważniejszą przyczynę zaburzeń rozwojowych u dzieci uznaje się w Psychomotoryce negatywną koncepcję samego siebie. Z tego względu w centrum zainteresowania starań terapeutycznych leży zmiana struktury koncepcji siebie.

W związku z tym uważamy, że najważniejszym zadaniem psychomotoryki jest „budowanie pozytywnej koncepcji siebie”.

Właśnie dlatego przykładamy wiele uwagi do aktywnego i samodzielnego działania dziecka/klienta. Za punkt wyjścia przyjmujemy przy tym wizerunek człowieka zakładający, że każdy posiada wrodzone dążenie do samorealizacji i samodoskonalenia (aktualizacji), które w korzystnych warunkach zapewnia doskonalenie i dojrzewanie osobowości. „Dziecko należy zaprowadzić do wody, ale napić musi się samo” (Bateson).

Optymalnie rozwinięte kompetencje pozwalają na samozadawalające, ale i społecznie adekwatne realizowanie własnych planów i dążeń oraz na zbudowanie optymalnej koncepcji samego siebie.

Dlatego też pedagog lub terapeuta korzystający z tej metody stara się ustalić na początku, czego tak naprawdę potrzebuje klient w chwili obecnej:

 • Wsparcia w rozwoju, zrozumienia, reguły, bliskości, zaufania, wyjaśnienia, odwagi, poszerzenia kompetencji?
 • Co czuje, myśli, robi i czego chce? Jakie kierują nim motywy? Co go zajmuje najbardziej? Czy ma jakieś pragnienia, plany, hobby?
 • W jakich warunkach i w jakim otoczeniu żyje? Co w danej chwili wydaje się sensowne i możliwe do osiągnięcia?
 • Co potrzebuje aby trwale poprawić jakość swojego życia nie szkodząc innym?

Psychomotoryczne zajęcia ruchowe są przeznaczone dla różnych odbiorców w rozmaitych instytucjach. Dydaktycznym „drogowskazem“ dla zajęć ruchowych jest koncepcja inkluzji:

 • jako metoda profilaktyczna: w przedszkolach, szkołach, sanatoriach, klubach sportowych itd.
 • dla osób niepełnosprawnych
 • dla dzieci i młodzieży z problemami w nauce
 • dla młodzieży sprawiającej trudności wychowawcze
 • dla młodzieży z problemami związanymi z rozwojem
 • w procesie integracji i włączania do grupy
 • w psychiatrii
 • dla całych rodzin/psychomotoryka systemiczna
 • dla osób starszych/ psychomotoryka geriatryczna

Koncepcja kursów

Kursy prowadzone przez Akademię Psychomotoryki i Motopedagogiki cieszą się dużych uznaniem w krajach Europy Zachodniej, uzyskane certyfikaty są cenione na arenie międzynarodowej.

Koncepcja kursów została opracowana przez dr Andrzeja Majewskiego oraz mgr Jolantę Majewską wspólnie z radą naukową, a w szczególności z prof. dr Claudią Kugelmann z Technicznego Uniwersytetu w Monachium.

Celem kursów w zakresie Psychomotoryki Empowermentu jest wspieranie i rozwijanie zawodowych i osobistych czynników warunkujących sukces zawodowy kadry pedagogicznej i terapeutycznej pracującej w przedszkolach, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, instytucjach zajmujących się terapią i zajęciami profilaktycznymi dla dzieci.

Kurs prowadzą:

dr Andrzej Majewski

mgr Jolanta Majewska

Karo Zacherl

Thesi Zak

Pozostali prowadzący są wysoko wykwalifikowanymi specjalistami z zakresu pedagogiki, psychologii, psychomotoryki oraz terapii (seminaria tych specjalistów będą tłumaczone na j. polski przez twórcę koncepcji dr Andrzeja Majewskiego).

Do kogo skierowane są kursy:

Psychologów, fizjoterapeutów, nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych, nauczycieli WF, wychowawców, pedagogów, pedagogów specjalnych, logopedów, pracowników i nauczycieli świetlic, ośrodków szkolno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży.

Dlaczego warto uczyć się w Akademii ?

 • Kursy zapewniają zdobycie gruntownego, bardzo dobrego pod względem jakości wykształcenia, obejmującego wszelkie zagadnienia związane z Psychomotoryką Empowermentu oraz Motopedagogiką.
 • Kursy doskonale przygotowują naszych absolwentów do działalności zawodowej i pracy z osobami pełno- i niepełnosprawnymi.
 • Priorytetem jest praktyczne kształcenie (90% zajęć odbywa się w formie praktycznych warsztatów), które doskonale przygotowują do prowadzenia zajęć z dziećmi i rodzinami.
 • Zdobyte umiejętności możecie Państwo przenieść natychmiast do własnej praktyki.
 • Nasze kursy oparte są na najnowszej wiedzy psychologicznej, medycznej, pedagogicznej oraz terapeutycznej.
 • Wykorzystujemy innowacyjne i autorskie narzędzia.
 • Kursy dają bazę do prowadzenia samodzielnej praktyki profilaktycznej bądź terapeutycznej dla dzieci oraz rodzin oraz znajdowania radości z osiągania sukcesów w pracy z klientami.
 • Szczególnie istotne są dla nas miła atmosfera pracy, wzajemne zrozumienie i szacunek.
 • Dbamy o budowanie trwałych relacji z Uczestnikami naszych kursów i towarzyszymy im we wdrażaniu w ich codzienny warsztat pracy, świeżo zdobytych umiejętności pedagogiczno-terapeutycznych.
 • W ramach kursów uczestnicy rozwijają własne umiejętności personalne, społeczne, metodyczne i zawodowe tworząc swój osobisty, holistyczny profil kompetencji.
 • W obecnych czasach każdy, kto chce osiągnąć sukces na społecznym obszarze zawodowym, poza umiejętnościami zawodowymi musi posiadać także kwalifikacje kluczowe, jakimi są tzw. kompetencje miękkie.
 • Lepsze szanse na społecznym rynku pracy mają osoby, które poza wiedzą specjalistyczną dysponują także kompetencjami działania umożliwiającymi im przejęcie zadań kierowniczych i zarządzających, a przy tym nie pozwalają stracić z pola widzenia człowieka jako jednostki.
 • Uzyskany certyfikat jest rozpoznawalny na arenie międzynarodowej.

Uwaga: Nasz program szkoleniowy jest programem autorskim, stanowiącym własność intelektualną i jako taki podlega ochronie zgodnie z ustawą o „Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych” z dnia 4.02.1994 r. Dz. U. nr 24 poz. 83 z późniejszymi zmianami. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zakaz kopiowania części lub całości tekstu programów szkoleniowych i opisów.

Zarys Psychomotoryki


Książki w j. polskim:

Zarys Psychomotoryki
Główne nurty psychomotorycznego wspierania rozwoju dzieci i młodzieży:
Teoria i Praktyka

Wydawnictwo Harmonia Universalis

 

W Akademii proponujemy kursy:

 

Psychomotoryka Empowermentu - kurs podstawowy

Psychomotoryk Empowermentu - kurs podstawowy
Cel kursu:

Zaprezentowanie najważniejszych zagadnień praktycznych i teoretycznych Psychomotoryki Empowermentu.

Zdobyte umiejętności możecie Państwo przenieść natychmiast do własnej praktyki.

Więcej o kursie:Psychomotoryka Empowermentu - kurs podstawowy

Psychomotoryk Empowermentu - 1 poziom

Psychomotoryk Empowermentu (1 poziom)


Cel kursu:

Zaprezentowanie najważniejszych zagadnień praktycznych i teoretycznych Psychomotoryki Empowermentu.

Kurs certyfikujący - nadający tytuł „Psychomotoryk Empowermentu ” – uprawniający do prowadzenia zajęć dla dzieci Metodą Psychomotoryki Empowermentu.

Więcej o kursie:Psychomotoryk Empowermentu - 1 poziom

Motopedagog Empowermentu - 2 poziom

Motopedagog Empowermentu (2 poziom)


Motopedagogika: jest formą wspierania rozwoju i terapii, która łączy psychologiczne i pedagogiczne koncepty wychowawcze, z wiedzą i metodami medycyny. Motopedagogika jest konceptem wychowawczym, preferującym edukację poprzez ruch. Motopedagogika rozbudza radość poruszania się i motywację do działania. W takiej bezstresowej sytuacji, która odbierana jest jako zabawowa przekazywane są wartości wychowawcze, społeczno-emocjonalne oraz wspomagany jest rozwój motoryki.

Więcej o kursie:Motopedagog Empowermentu - 2 poziom

Terapeuta Psychomotoryki Empowermentu - 3 poziom

Terapeuta Psychomotoryki Empowermentu (3 poziom)


Kurs certyfikujący - nadający tytuł „Terapeuta Psychomotoryki Empowermentu”. Kurs specjalistyczny nadający uprawnienia do prowadzenia terapii dzieci w oparciu o Metodę Psychomotoryki Empowermentu. 

Dowiedz się więcej o kursie:Terapeuta Psychomotoryki Empowermentu - 3 poziom

Najbliższe szkolenia - Psychomotoryk Empowermentu - 1 poziomNajbliższe szkolenia - Motopedagog Empowermentu - 2 poziom


Jesteś tutaj: Strona główna Oferta szkoleń Akademia Psychomotoryki i Motopedagogiki