Psychomotoryka Empowermentu - kurs podstawowy

Psychomotoryk Empowermentu - kurs podstawowy
Cel kursu:

Zaprezentowanie najważniejszych zagadnień praktycznych i teoretycznych Psychomotoryki Empowermentu.

Zdobyte umiejętności możecie Państwo przenieść natychmiast do własnej praktyki.

 Treści kursu:

W krótkiej części teoretycznej uczestnicy otrzymają wgląd w podstawy naukowe Psychomotoryki:

 • Od leczniczych ćwiczeń psychomotorycznych do Psychomotoryki Empowermentu.
 • Psychomotoryka – główne założenia i znaczenie psychomotoryki dla rozwoju dziecka.
 • Postrzeganie. Jak dzieci postrzegają świat - znaczenie dla pracy pedagogiczno-terapeutycznej.
 • Podmiotowe wspieranie rozwoju ukierunkowane na dziecko według Renaty Zimmer.
 • Perry projekt - skuteczność psychomotoryki.
 • Plastyczność mózgu - znaczenie dla pracy pedagogiczno-terapeutycznej.

W rozbudowanej części praktycznej uczestnicy zdobędą umiejętności pracy nad obszarami rozwojowymi w zakresie:

 • Kompetencji JA.
 • Kompetencji rzeczowej.
 • Kompetencji społeczno-socjalnej.
 • Kompetencji działania.
 • Koordynacji wzrokowo-ruchowej.
 • Postrzegania wizualnego: Postrzegania figury i tła, Stałości postrzegania, Postrzegania położenia przedmiotów w przestrzeni, Postrzegania stosunków przestrzennych.
 • Postrzegania czuciowo-kinestetycznego: Świadomości ciała, Schematu ciał, Wizerunku ciała – imago ciała.
 • Wspierania rozwoju i tworzenia tożsamości.
 • Całościowego organizowania jednostek psychomotorycznego wspierania rozwoju.

Koncepcja Metody Psychomotoryka Empowermentu® jest metodą Integratywnego Pedagogiczno-Teraputycznego Wspieranie Rozwoju, w której profesjonalizm i postawa pedagoga lub terapeuty odgrywa elementarną rolę.

Psychomotoryka Empowermentu opiera się zasadniczo na dwóch filarach: prewencji i terapii, jest metodą zorientowaną na ruch, która poprzez różnorodne możliwości działania i rozwiązywania problemów w specjalnie zaaranżowanym scenariuszu psychomotorycznym wywiera pozytywny wpływ na całościowy rozwój klienta/dziecka bez względu na jego stopień rozwoju, sprawności oraz sprawczości. Psychomotoryka Empowermentu zajmuje się ścisłą zależnością pomiędzy percepcją, ruchem, przeżywaniem, nauką i działaniem. Metody którymi się posługuje pomagają wykształcić umiejętności formułowania własnych wyobrażeń i życzeń, podejmowania decyzji, poszerzają kompetencje Własne i autonomię, podnoszą stopień samostanowienia ułatwiając realizację samego siebie, otwierając możliwość bycia ekspertem we własnej sprawie. A wszystko po to aby klient mógł brać aktywny udział w życiu społecznym wykorzystując optymalnie swoje zdolności i umiejętności w kontekście, który jest moralnie i społecznie akceptowany. Takie podejście do klienta implikuje odkrywanie potencjałów i zdolności człowieka, aktywowanie ich i wykorzystanie w procesie pedagogiczno-terapeutycznego wspomagania rozwoju. Używając określenia naszej koncepcji Psychomotoryka Empowarmentu, podkreślamy autonomiczny wizerunek człowieka. W konsekwencji celem naszego pedagogiczno-terapeutycznego postępowania jest zwiększenie autonomii, samodzielności i samostanowienia klienta.

W naszym podejściu wychodzimy z założenia, że w procesie tworzenia koncepcji samego siebie nacisk powinien być położony na mocne strony i zainteresowania klienta.Za najważniejszą przyczynę zaburzeń rozwojowych u dzieci uznaje się w Psychomotoryce negatywną koncepcję samego siebie. Z tego względu w centrum zainteresowania starań terapeutycznych leży zmiana struktury koncepcji siebie. W związku z tym uważamy, że najważniejszym zadaniem psychomotoryki jest „budowanie pozytywnej koncepcji siebie”. Właśnie dlatego przykładamy wiele uwagi do aktywnego i samodzielnego działania dziecka/klienta. Za punkt wyjścia przyjmujemy przy tym wizerunek człowieka zakładający, że każdy posiada wrodzone dążenie do samorealizacji i samodoskonalenia (aktualizacji), które w korzystnych warunkach zapewnia doskonalenie i dojrzewanie osobowości. „Dziecko należy zaprowadzić do wody, ale napić musi się samo” (Bateson).
Optymalnie rozwinięte kompetencje pozwalają na samozadawalające, ale i społecznie adekwatne realizowanie własnych planów i dążeń oraz na zbudowanie optymalnej koncepcji samego siebie.

Psychomotoryczne zajęcia ruchowe są przeznaczone m. in:

 • jako metoda profilaktyczna: w przedszkolach, szkołach, ośrodkach wspomagających rozwój dziecka,
 • dla osób niepełnosprawnych
 • dla dzieci i młodzieży z problemami w nauce
 • dla młodzieży sprawiającej trudności wychowawcze
 • dla młodzieży z problemami związanymi z rozwojem
 • w procesie integracji i włączania do grupy
 • w psychiatrii
 • dla całych rodzin.

Kurs prowadzą:

dr Andrzej Majewski , mgr Jolanta Majewska

Dlaczego warto uczestniczyć w naszych kursach?

 • Kursy zapewniają zdobycie gruntownego, bardzo dobrego pod względem jakości wykształcenia, obejmującego wszelkie zagadnienia związane z Psychomotoryką Empowermentu oraz Motopedagogiką.
 • Kursy doskonale przygotowują naszych absolwentów do działalności zawodowej i pracy z osobami pełno- i niepełnosprawnymi.
 • Priorytetem jest praktyczne kształcenie (90% zajęć odbywa się w formie praktycznych warsztatów), które doskonale przygotowują do prowadzenia zajęć z dziećmi i rodzinami.
 • Zdobyte umiejętności możecie Państwo przenieść natychmiast do własnej praktyki.
 • Nasze kursy oparte są na najnowszej wiedzy psychologicznej, medycznej, pedagogicznej oraz terapeutycznej.
 • Wykorzystujemy innowacyjne i autorskie narzędzia.
 • Kursy dają bazę do prowadzenia samodzielnej praktyki profilaktycznej bądź terapeutycznej dla dzieci oraz rodzin oraz znajdowania radości z osiągania sukcesów w pracy z klientami.
 • Szczególnie istotne są dla nas miła atmosfera pracy, wzajemne zrozumienie i szacunek.
 • Dbamy o budowanie trwałych relacji z Uczestnikami naszych kursów i towarzyszymy im we wdrażaniu w ich codzienny warsztat pracy, świeżo zdobytych umiejętności pedagogiczno-terapeutycznych.
 • W ramach kursów uczestnicy rozwijają własne umiejętności personalne, społeczne, metodyczne i zawodowe tworząc swój osobisty, holistyczny profil kompetencji.
 • W obecnych czasach każdy, kto chce osiągnąć sukces na społecznym obszarze zawodowym, poza umiejętnościami zawodowymi musi posiadać także kwalifikacje kluczowe, jakimi są tzw. kompetencje miękkie.
 • Lepsze szanse na społecznym rynku pracy mają osoby, które poza wiedzą specjalistyczną dysponują także kompetencjami działania umożliwiającymi im przejęcie zadań kierowniczych i zarządzających, a przy tym nie pozwalają stracić z pola widzenia człowieka jako jednostki.
 • Uzyskany certyfikat jest rozpoznawalny na arenie międzynarodowej.

 

Uwaga: Nasz program szkoleniowy jest programem autorskim, stanowiącym własność intelektualną i jako taki podlega ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 880, ze zm.). Wszelkie prawa zastrzeżone. Zakaz kopiowania części lub całości tekstu programów szkoleniowych i opisów.

 

Najbliższe szkolenia - Psychomotoryka Empowermentu - kurs podstawowy


Jesteś tutaj: Strona główna Oferta szkoleń Akademia Psychomotoryki i Motopedagogiki Psychomotoryka Empowermentu - kurs podstawowy